• Μειωμένη τιμή

MEGACRET-40 ISOMAT ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ

In Stock
15,00 € 18,00 € -3,00 €
με ΦΠΑ
 • Επισκευαστικό, ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών 
 • Εφαρμόζεται σε πάχος έως 40 mm ανά στρώση 
 • Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου CC R4 
 • Συσκευασία : Σακί των 5KG  & 25KG
 • Απόχρωση : ΓΚΡΙ
 • Κατανάλωση : 17,5 kg/m²/cm.
 • Απαίτηση σε νερό: 4,60 l/σακί 25 kg
MEGACRET-40 ISOMAT
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ.
Επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα υψηλών αντοχών, ινοπλισµένο.
 Παρέχει:
 •Υψηλές αντοχές.
 • Πολύ καλή πρόσφυση µε το υπόστρωµα.
 • Άριστη εργασιµότητα.
 • Μειωµένη υδατοπερατότητα.  
 • Σταθερότητα όγκου.
Επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα υψηλών αντοχών,
ινοπλισμένο για πάχη εώς 40mm.
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαµα σκυροδέµατος τύπου CC R4, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 1504-3.
Αριθµός πιστοποιητικού: 2032-CPD- 10.11. 

Πεδία εφαρµογής  
Το MEGACRET-40 είναι κατάλληλο για υψηλών απαιτήσεων επισκευές στοιχείων σκυροδέµατος. Eφαρµόζεται µε µυστρί ή εκτόξευση σε δάπεδα, τοίχους ή οροφές.
 
ΑΠΟΧΡΩΣΗ
Γκρι.
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 17,5 kg/m²/cm.
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
25 kg, 5 kg.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ :   Πατήστε ΕΔΩ

Παρατηρήσεις

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά με το νερό και ταξινομείται ως ερεθιστικό. 

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ==> ΣΥΜΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9F%CE%A7%CE%97.jpg  

                                                     Σοβαρές οφθαλμικές βλάβΕΣ -  Ερεθισμός του δέρματος -

                                          Δερματική ευαισθητοποίηση - Τοξικότητα για τις αναπνευστικές οδούς .

                                          Οξεία τοξικότητα - Χρόνια επικινδυνότητα για το υδάτινο περιβάλλον - Εύφλεκτα υγρά,

 • Μακριά από παιδιά 
 • Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα 
 • Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή 
 • Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας µατιών/προσώπου 
 • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα 
 • Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο .

 Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP) : H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό H411 - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP) : P101 - Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102 - Μακριά από παιδιά P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά πρόσωπο, προστατευτικά γυαλιά.

MPN
5204856030289
12 αντικείμενα
Δεν υπάρχουν κριτικές

Δηλώσεις κινδύνου

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. ·

Δηλώσεις προφυλάξεων

Μακριά από παιδιά.

Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Απαραίτητος καθαρός αέρας και για βεβαιότητα συμβουλευτείτε γιατρό.

Σε περίπτωση λιποθυμίας επιβάλλεται κατάκλιση και μεταφορά σε σταθερή πλάγια θέση. ·

Μετά από επαφή με το δέρμα: Ξεπλυθείτε αμέσως με νερό και σαπούνι και πολύ καλό ξέπλυμα. 

Μετά από επαφή με τα μάτια: Να πλύνετε τα μάτια κάτω από τρεχούμενο νερό αρκετή ώρα και ανοιχτά τα βλέφαρα. 

Μετά από κατάποση:Εάν διαρκούν οι ενοχλήσεις συμβουλευτείτε γιατρό.

Πελάτες που αγόρασαν αυτό το προϊόν, αγόρασαν επίσης:

Το προϊόν προστέθηκε στα αγαπημένα
Το προϊόν προστέθηκε για σύγκριση

Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.