AQUADUR 1kg (a+b) - ALCHIMICA - ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΤΟΥ HYPERDESMO SYSTEM

Δ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ο
11,00 €
με ΦΠΑ
 • EΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
 • ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟ HYPERDESMO SYSTEM
 • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 1KG -SET A+B  ( A:0.75KG+B:0.25KG )
 • AΡΑΙΩΣΗ : 10%-30% καθαρό νερό.
 • ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ : 6- 24 ώρες
 • ΑΠΟΧΡΩΣΗ : Α: AXΡΩΜΟ, Β: ΔΙΑΦΑΝΕΣ 
 • AΠΟΔΟΣΗ : 0,15kg/m
AQUADUR 1kg (a+b) - ALCHIMICA 
Υδατοδιαλυτό, εποξειδικό αγγυρωτικό αστάρι δύο συστατικών
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το AQUADUR είναι υδατοδιαλυτή, εποξειδική επίστρωση δύο συστατικών,
η οποία χρησιµοποιείται µε επιτυχία ως αγγυρωτικό (αστάρι) για τη σειρά προϊόντων HYPERDESMO® πάνω από 20 χρόνια.  
Είναι πιστοποιηµένο ως φράγµα ύδατος και υδρατµών («Class ΙΙΙ»), το οποίο το καθιστά ιδανικό για εφαρµογές όπου εµφανίζεται ανερχόµενη υγρασία ή αρνητική πίεση.  
Είναι προϊόν εύχρηστο και ασφαλές (0 Π.Ο.Ε.) µε πολλαπλές εφαρµογές.
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Για χρήση ως:
• Αστάρι σε εφαρµογές µε ανερχόµενη υγρασία / αρνητική πίεση (δεξαµενές, πισίνες, θεµέλια, κλπ.),
• αστάρι για άλλα συστήµατα πολυουρεθανικής ή εποξειδικής βάσεως, τσιµεντοειδών, κ.λ.π,
• σφραγιστική επίστρωση σκυροδέµατος,
• αστάρι για αυξηµένη πρόσφυση µεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέµατος,
• φράγµα νερού/υδρατµών.
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
• Αποτελεσµατικό φράγµα νερού/υδρατµών.
• Εύκολη εφαρµογή (υδατοδιαλυτό).
• Σχεδόν άοσµο, ασφαλές, µη εύφλεκτο (0 Π.Ο.Ε.).
• Κατάλληλο για εφαρµογή σε κλειστούς χώρους.
• Εύκολος καθαρισµός µετά την εφαρµογή.
• ∆υνατή πρόσφυση ακόµα και σε νωπό τσιµέντο. 
  Επίσης, σε σίδερο, αλουµίνιο, γαλβανιζέ ατσάλι, γυαλί, ξύλο.
• Καλές µηχανικές ιδιότητες και αντοχή στη τριβή.
 
Εφαρµογή:
• Για χρήση ως αστάρι – Να εφαρµόζεται σε λεπτές στρώσεις.  Εφαρµόζεται µε ρολό
    σε µία ή δύο στρώσεις µε  συνολική κατανάλωση 150 gr/m2.
• Για χρήση ως φράγµα νερού/υδρατµών – Εφαρµόζεται µε ρολό σε τρεις στρώσεις
     µε συνολική κατανάλωση 600 gr/m2.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α+Β : Δοχείο των 0.75kg + Δοχείο του 0.25kg ==>  1kg
 
Ανάδευση: Αναµιγνύουµε τα δύο συστατικά πολύ καλά και
                   κατόπιν  προσθέτουµε 10-30% νερό. 
Ανακατεύουµε το µίγµα χειροκίνητα ή µε αναδευτήρα σε χαµηλές στροφές.
ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ :

   TEXNIKO ΦΥΛΛΑΔΙΟ

%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9F%CE%A7%CE%97.jpg

                                                     Σοβαρές οφθαλμικές βλάβΕΣ -  Ερεθισμός του δέρματος -

                                          Δερματική ευαισθητοποίηση - Τοξικότητα για τις αναπνευστικές οδούς .

                                          Οξεία τοξικότητα - Χρόνια επικινδυνότητα για το υδάτινο περιβάλλον - Εύφλεκτα υγρά,

 • Μακριά από παιδιά 
 • Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα 
 • Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή 
 • Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας µατιών/προσώπου 
 • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα 
 • Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο .

: Προσοχή Επικίνδυνο περιεχόμενο : προϊόν αντιδράσεως:δις-φαινολο-Α-(επιχλωρυδρίνη), εποξυρητίνη (αριθμητικό μέσο μοριακό βάρος ≤ 700), Reaction product:bisphenol-F-(epichlorhydrin) epoxy resin, μονο[(C12-14- αλκυλοξυ)μεθυλο] παράγωγα οξιρανίου Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP) : H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό H411 - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP) : P101 - Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102 - Μακριά από παιδιά P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά πρόσωπο, προστατευτικά γυαλιά.

P302+P352 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό/… P305+P351+P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε P273 - Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κέντρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών απορριμάτων, σύμφωνα με τις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές ή υπερεθνικές νομοθεσίες Φράσεις EUH : EUH205 - Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση .

MPN
5210027000234
5210027000340
19 αντικείμενα
Δεν υπάρχουν κριτικές

*  Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα μετά από παρατεταμένη ή 
    επανειλημμένη χρήση.
*  Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
*  Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
*  Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
*  Να διατηρείτε ερμητικά κλειστό.
*  Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια μετά το χειρισμό. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ : μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ : Καλέστε αμέσως το ΚEΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

                                             210-7793777 / γιατρό.

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κέντρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών απορριμάτων , σύμφωνα με τις τοπικές, περιφερειακές , εθνικές ή υπερεθνικές νομοθεσίες.

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α : Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Περιέχει προϊόν αντιδράσεως :

                      δις-φαινολο-Α(επιχλωρυδρίνη), εποξυρητίνη(αριθμητικό μέσο

                      μοριακό βάρος <700). Προϊόν αντίδρασης : bisphrnol-F-

                       epichlochycrin) epoxy resin, μονο{(C12-14-αλκυλοξυ)μεθυλο}

                       παράγωγα οξιρανίου.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β : Περιέχει πεντοαιθυλενοεξαμίνη 3,6,9,12-τετρααζαδεκατετρανο-1.14

                       διαμίνη (4067-16-7), 3,6,9 -τριαζαενδεκανο -1,11-διαμίνη,

                       τετρααιθυλενοπενταμίνη(112-57-2) 2,2-μινοδαιθυλαμίνη,

                       διαιθυλενοτριαμίνη(111-40-0).

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΟΔΗΓΙΑ 2004/42/ΕΚ, κατηγ.θ. : Mεγ. ΠΟΕ θ :140 gr/lt.

Mέγιστο ΠΟΕ προϊόντος : 0 gr/lt.

Πελάτες που αγόρασαν αυτό το προϊόν, αγόρασαν επίσης:

Το προϊόν προστέθηκε στα αγαπημένα
Το προϊόν προστέθηκε για σύγκριση

Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.